(Draft) (Vi) Giới thiệu về lambda calculus

Posted on December 29, 2022 by lk
Tags: lambda calculus

Outline

Giới thiệu về lambda calculus

Lambda structure

λ x . x
^─┬─^
 └────── the extent of the head of the lambda.
λ x . x
 ^────── the single parameter of the function. This
     binds any variables with the same name
     in the body of the function.
λ x . x
   ^── body, the expression the lambda returns
     when applied. This is a bound variable.

Beta reduction

Khi chúng ta áp dụng hàm số cho một tham số nào đó, chúng ta thay thế input cho toàn bộ các bound variables trong body của lambda. Sau đó, chúng ta còn có thể bỏ phần head của lambda đi. Vì phần head của biểu thức lambda nó cho biết các biến nào được bound (móc) vào lambda. Quá trình này được gọi là beta reduction.

Để rõ hơn, chúng ta cùng xét ví dụ sau:

Giả sử chúng ta có hàm số

𝜆𝑥.𝑥

hàm số trên rất quen thuộc, nó là hàm identidy, nhận vào một tham số x bất kỳ nào, thì cũng trả về chính x

Chúng ta sẽ thử làm beta reduction với số 2. Chúng ta áp dụng hàm số trên cho số 2, thay 2 vào từng bound variable (dựa vào phần head) trong thân hàm (body), sau đó chúng ta bỏ phần head. Chúng ta sẽ được kết quả là 2

# Áp dụng hàm số với giá trị 2
(𝜆𝑥.𝑥) 2 
# kết quả sau cùng 
2
𝜆𝑥𝑦.𝑥𝑦

tương đương với

𝜆𝑥.(𝜆𝑦.𝑥𝑦)

Tài liệu tham khảo